Alig mentem vala el azoktól, mikor megtaláltam azt, a kit az én lelkem szeret.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jobb a tető ormán lakni, mint háborgó asszonnyal, és közös házban.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember, a kinek sok barátja van, széttöretik; de van barát, a ki ragaszkodóbb a testvérnél.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támaszszak az ember és az ő atyja, a leány és az ő anyja, a meny és az ő napa közt; És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és a miképen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Meg lévén győződve arról, hogy a ki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A kik könyhullatással vetnek, vígadozással aratnak majd.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Van olyan, aki beszél hasonlókat a tőrszúrásokhoz; de a bölcseknek nyelve orvosság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Még az ő felebarátjánál is útálatos a szegény, a gazdagnak pedig sok a barátja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A hiábavalóságot és a hazugságot messze távoztasd tőlem; szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem; táplálj engem hozzám illendő eledellel. Hogy megelégedvén, meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam: kicsoda az Úr? Se pedig megszegényedvén, ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mert a mitől remegve remegtem, az jöve reám, és a mitől rettegtem, az esék rajtam.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ne fedd meg a csúfolót, hogy ne gyűlöljön téged; fedd meg a bölcset, és szeret téged.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre,
mintegy pecsétet a te karodra;
mert erős a szeretet, mint a halál,
kemény, mint a sír, a buzgó szerelem;
lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Messze van az Úr az istentelenektől; az igazaknak pedig könyörgését meghallgatja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Boldogok, a kik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ez által némelyek, tudtokon kívül, angyalokat vendégeltek meg.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt,
Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak,
Ha szeretet nincs bennem,
Mit sem érek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A szép, szelíd beszéd sok barátot szerez, a jóakaró nyelvnek szépen felelgetnek. Sokan legyenek, akik békén élnek veled, de ezer közül csak egy adjon tanácsokat. Ha barátot szerzel, tedd előbb próbára, ne légy bizalmasa túlságosan gyorsan. Mert akad barát, aki elfordul a széllel, és ha bajba kerülsz, nem tart ki melletted. Van olyan barát, aki ellenséggé válik, s kettőtök vitáját rögtön dobra veri. Van, aki asztalodnál ülve jó barátod, de balsorsod napján sehol sem találod. Amíg szerencséd van, sorstársának tekint, s házad népe előtt megjátssza az urat. Ellenséged lesz, ha sorsod rosszra fordul, és (hogyha keresed), elbújik előled. Ellenségeidtől tartsd magadat távol, és barátaiddal szemben légy óvatos. A hűséges barát erős támaszod, vagyont talál, aki ilyen barátra szert tesz. A hű barátnak egyszerűen nincsen ára, nincsen, ami vele értékben fölérne. Mint az élet balzsama, olyan a jó barát; akik az Urat félik, találhatnak ilyet. Aki az Urat féli, abból jó barát lesz, mert amilyen ő maga, olyan a barátja is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzelem, amely legyőzte a világot: a mi hitünk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A bor csúfoló, a részegítő ital háborgó, és valaki abba beletéved, nem bölcs!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését; a megbántó beszéd pedig támaszt haragot.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A ki tőled kér, adj néki; és a ki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jaj a világnak a kísértések miatt, hiszen szükségesek a kísértők, de jaj annak az embernek, aki által a kísértés megtörténik!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az embernek kevélysége megalázza őt; az alázatos pedig tisztességet nyer.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Bocsáss meg a te ellenségeidnek; tégy jót azokkal is, akik gyűlölnek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hallottátok, hogy megmondatott: "Szemet szemért, fogat fogért."
Én viszont azt mondom nektek: ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem aki megüti az arcodat jobb felől, fordítsd felé a másik arcodat is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás