A csodák nem természeti törvényekkel állnak ellentmondásban, csupán azzal, amit a természetről tudunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Uram, jobb utat tanácsoltál, mint amit engedélyeztél.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindazt, amit a tudás átfog, az ismerő lény felfogása határolja.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mindig tud adni, akinek a szíve szeretettel van tele. A szeretethez nem kell teli erszény.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Keressétek, amit kerestek, de nem ott található, ahol keresitek. Boldog élet felé loholtok a halál országában, de nincs ott boldog élet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Lelki nyugalmunknak négy zavarója van: a vágy, az öröm, a szomorúság és a félelem.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szeressük embertársunkat, vagy azért mert jó, vagy azért, hogy jó legyen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Épp azáltal tökéletesedik az ember, hogy fényt derít önnön tökéletlenségére.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A világ egy könyv, és aki nem utazik, az csak egyetlen lapját olvassa el.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember természetes vágyódással szereti az örömet is, az igazságot is, de mindegyiket gyakran rossz helyen keresi.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Háttal álltam a világossághoz, arccal a megvilágított tárgyakhoz, természetes, hogy így arcom, mely a megvilágított dolgokat szemlélte, világosságot nem kaphatott.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Halott lettem, hogy élhessek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem tudtam, hogy lélek az Isten, következőleg nincsenek tagjai, nincsen hossza és szélessége, nincs tömege, mert a tömeg okvetlenül kisebb bármelyik részében, mint egészében. Tehát ha felteszem is, hogy végtelen, kisebb lenne a bizonyos térrel meghatározott rész, mint a végtelen egész, következőleg nem tud a maga egészében mindenütt egészen ott lenni, ahol van. A lélek pedig ilyen, s Isten is ilyen.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ember értékét nem az adja meg, hogy mennyit tud, hanem az, hogy mennyire van benne szeretet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Igaz az, amit látunk.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az igazi barátság feltételezi a szeretetet, mely a gyengédséghez vezet el, a bizalmat, mely nem aggodalmaskodik barátunk hűtlenségének lehetőségén, a szabadságot, amely nem fél kimondani a maga véleményét, az egybetartozás érzését, amely nagylelkűen tud adni, és örömmel elfogadni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Röviden hangzik a törvény, mely eléd van adva: szeress és tégy, amit akarsz!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A halottak láthatatlanok ugyan, de azért jelen vannak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Úgy kell imádkoznunk, mintha minden Istentől függene, és úgy dolgozni, mintha minden tőlünk függne.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amint minden rossznak gyökere az önzés, úgy minden jónak gyökere a szeretet. Nélküle a gazdag is szegény, vele a szegény is gazdag.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az emberek utaznak, hogy csodálkozzanak a hegyek magasságán, a tenger óriás hullámain, a folyók hosszú kanyarulatain, az óceánok mérhetetlen kiterjedésén, a csillagok mozgásán az égen, és csodálkozás nélkül mennek el önmaguk mellett.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Te a hegyek magasát, (...) az óceán partjait és a csillagok vonulását csodálod, de megfeledkezel arról, hogy az emberi léleknél nincs csodálatosabb.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Benned égnie kell annak, amit lángra akarsz lobbantani másokban.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Jobb a helyes úton sántikálva haladni, mint szilárd léptekkel téves irányba tartani.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha hallgatsz, hallgass szeretetből. Ha beszélsz, beszélj szeretetből. Ha figyelmeztetsz, figyelmeztess szeretetből. Ha megbocsátasz, bocsáss meg szeretetből.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Éppen nem nagy dolog elkezdeni a jót. Azt be is végezni, egyedül ez teszi az embert tökéletessé.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Semmi sem győz meg, csak az igazság, semmi sem ment meg, csak a szeretet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mikor emlékezetemhez fordulok s elrendelem, hogy ezt vagy azt parancsom szerint adja elő, egynémely dolgok tüstént előjönnek, másokat csak hosszas keresés után, mintegy rejtettebb fiókokból szed elő. Vannak, amik seregestül tódulnak, s amikor az ember másvalamit akar vagy keres, minduntalan odaugranak, mintha kérdeznék: nem mi vagyunk? Ilyenkor elhessegetem őket emlékezetem arcáról lelkem egy kézlegyintésével, míg csak ki nem tisztul és elém nem jön rejtekéről az, amit keresek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szeretnéd tudni, milyen a szeretet? Figyeld meg, hová vezet.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Oh igazság, igazság! Mennyire lelkem mélyéből vágyódtam már akkor utánad, mikor folyton és minden vonatkozásban emlegettek előttem - üres szóval és temérdek vastag könyvben! Mit tálaltak fel ezeken a tálcákon feléd kívánkozásomnak? A napot, holdat, gyönyörű alkotásaidat, de mégis csak munkáidat s nem téged magadat! S még munkáid közül sem a legméltóbbakat! Mert ragyogók ezek ugyan és égitestek, de lelkes teremtéseid mégis előbbrevalók. S az én éhes, szomjas vágyakozásom nem azon, bár legelső, dolgaidat kívánta, hanem téged, Igazság, akiben nincs változás, sem árnyéka a változandóságnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mint a tudatlan orvosban megcsalódott ember, rendszerint a jó orvosra is vonakodik rábízni magát, ilyen volt az én lelkem állapota is. Hit nélkül nem lehetett meggyógyulnia, de, hogy hamis hitre ne tévedjen, vonakodott az ápolást elfogadni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az Írás első forgatásakor nem úgy gondolkoztam, ahogy most beszélek. Akkor úgy láttam, hogy a Szentírást Cicero nagyszerű könyvével egy napon említeni sem lehet. Tudós gőgömnek nem tetszett benne a szerénység, viszont értelmem nem tudott behatolni mélységeibe. Pedig ez a könyv olyan, hogy együtt nő azzal, aki gyermeklélekkel kezdi olvasni; én azonban felfuvalkodott és tetszelgő nagyságomban magamhoz méltatlannak ítéltem, hogy gyermekké alacsonyuljak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Szeress, és tégy, amit akarsz!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha többé nem tisztelik az igazságot, vagy akár csak kicsit is csökken a becse, minden dolog kétségessé lesz.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Gyönyörűen mondta valaki, hogy barátja az ő "lelke fele". Én is úgy éreztem; lelkem az övével egybeforrva egy lélek volt két testben. S talán azért irtóztam tovább élni, mert nem akartam fél-életet; s azért féltem meghalni, nehogy, akit annyira szerettem, velem és bennem egészen meghaljon.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás