A kategóriához 188 idézet tartozik (bővebb infó)


Mindenki ateistaként jön a világra, és a hit csupán a kitartó iskoláztatás eredménye, társadalmilag elfogadott, mint a tehéntej vagy a bilire szoktatás.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem hiszek Istenben, legalábbis egy olyanban nem, aki ellenem dolgozik.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Úgy 20%-ban ateista, 80%-ban pedig agnosztikus vagyok. Azt hiszem, senki nem tud erre a kérdésre válaszolni. Amikor oda jutsz, vagy megtudod, vagy nem, addig viszont nincs értelme gondolkodni rajta.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ateista vagyok, és ennyi. Hiszem, hogy semmit sem tudhatunk, kivéve, hogy kedvesnek kell lennünk egymással, és mindent meg kell tennünk a többi emberért.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ateizmusnak egyik kieszelője sem volt természettudós. Valamennyien középszerű filozófusok voltak. A modern fizika szükségszerűen Istenhez vezet el bennünk, nem pedig távolra visz tőle.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem hiszek Istenben, de irigylem azokat, akiknek van hitük. Tudom, milyen mélyen megnyugtató élmény tud lenni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Poliateista vagyok - sok isten van, amiben nem hiszek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha én nem tudom, hogy ez vagy amaz a tárgy hogyan került egy általam gondosan elzárt helyre, mért kellene nekem föltétlenül rege-szerkesztésbe bocsátkoznom. "Mivelhogy éppenséggel nem lehet kisütni, miként került ez a tárgy ide, mivelhogy ez az eset teljesen fölfoghatatlan, azért egészen bizonyos, hogy ez meg ez hozta ide." Ilyen okoskodás képtelenség. Pedig így járunk a világgal is. Miért nem mondjuk egyszerűen: nem tudom megmagyarázni létezésének okát. S ezzel vége.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az igaz barát Isten ajándéka. Mivel Isten nem létezik, tudod, mi a helyzet? Igaz barátok sem.

pont 1 kedvenc 0 hozzászólás

Az istenkáromlás bűnét a papok találták ki azzal a céllal, hogy megvédelmezzék azokat a tanokat, amelyek képtelenek megvédeni önmagukat.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Mind közül a vallás a legrosszindulatúbb elmevírus.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Isten olyan luxus, amit nem engedhetek meg magamnak.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Amíg van egy mesterünk a mennyországban, addig rabszolgák leszünk a földön.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A kereszténység teljes tagadása a józan észnek és az értelem "hangjának".

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A teológia az isteni hazugság tudománya.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem hiszek semelyik vallásban sem. Semmi közöm nem lesz az erkölcstelenségetekhez: elég nyomorultak vagyunk ebben az életben is, mindenféle más életen való abszurd spekuláció nélkül is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A láthatatlan dolgoktól való félelem a valódi gyökere annak, amit mindenki magában vallásnak nevez.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A kérdés, amely az emberi faj előtt áll, hogy a természetes Isten saját törvényei szerint kell-e kormányoznia a világot, vagy a papok és királyok fogják uralni kitalált csodák alapján?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha az egyháznak igaza lenne, minden kolostor a boldogság, a béke és az igazság kertje lenne, de milyenek a valóságban? Nem talál még egy helyet a földön, ahol úgy virágozna a boldogtalanság, az ellenségeskedés és a hazugság, mint egy kolostorban.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Hit: nem akarni tudni, mi az igazság.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az a gondolat, hogy az ember teremtette Istent, minden ízében ugyanolyan megragadó, mint a fordítottja, bizonyítékai pedig még jobbak is.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Ha Isten létezne, mindenképp szükséges volna eltörölni őt.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az ateizmus számomra nem eredmény, még kevésbé esemény: ösztönösen természetesnek tartom. Túlságosan kíváncsi, kétes és gőgös vagyok, semhogy megelégedjem otromba magyarázatokkal.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Nem bánnék soha úgy a kutyámmal, mint Te velem.
Léted nem tudományos, hanem erkölcsi képtelenség. Ilyen világ teremtőjeként létedet feltételezni: blaszfémia.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A vallási hitrendszerek, gondolatok, érzelmek és attitűdök a kreatív emberi képzelet termékei. A fantázia és képzelet világában járnak, a rég elfelejtett történelmi alakok ígéreteit felruházzák örökös kozmikus jelentőséggel.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

- Hogyan lehet az embernek hite, ha nincs istene, aki megbünteti a hitszegést?
- Az isten merő hazugság, és egy hazugság nem büntetheti meg az embert.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Minden szektában vannak bolondok, és szélhámosok; miért higgyek rejtélyekben, amit senki nem ért, csak azért, mert olyan emberek írták, akik az őrületet választották inspirációként, és Evangélistáknak mondták magukat?

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Isten, vagyis inkább Isten képzete a beletörődése és az intellektuális és erkölcsi oka a földi rabszolgaságnak, és az ember szabadsága soha nem lesz teljes addig, amíg az égi mester eszméjét teljesen ki nem irtották.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az igazságnak nincs szüksége arra, hogy az emberek egy helyre gyűljenek imádatára.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az "igazságért"! - "A kereszténység igazsága mellett szól a keresztények erényes életmódja, állhatatosságuk a szenvedésben, a szilárd hit, és mindenek előtt a sokasodás és a fejlődés minden baj ellenére" -, így beszéltek ti még ma is! Szánalmas ez! Tanuljátok hát meg, hogy mindez nem szól az igazság mellett, és az igazság ellen sem, hogy az igazságot másként bizonyítják, mint a szavahihetőséget, és az utóbbi egyáltalán nem érv az előbbi mellett!

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

A kereszténység furcsa egy vallás. Örökké tartó szenvedés vár mindenkire, aki megkérdőjelezi Isten végtelen szeretetét. "Köszönjük, irgalmas Isten, ezeket a lehetőségeket!"

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Én viszont úgy látom, hogy a vallásháborúk és vallásüldözések a vallási élet középpontjában álltak egész történelmünk során. Vajon mi változott meg, ami miatt a világ egyes részein, egyes emberek szemében ezek ma már csupán az igazi vallásos hit szélsőséges megnyilvánulásainak látszanak? Volt valami természetfölötti jelenés, vagy elveszettnek hitt szent könyveket fedeztek föl, amelyek új megvilágításba helyezték a vallási tanokat? Nem. A racionális és humanitárius gondolkodás indult terjedésnek a felvilágosodás kora óta, s ez visszahatott a vallásos hitre is: a vallási tolerancia terjedésének kedvezett.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Körül vagyok véve lelkészekkel és metodistákkal, de mint látni fogod, nem árasztottak el mániájukkal.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Meglehet, Jézusnál nagyobb dolgokat is véghez tudunk vinni, mert a Bibliában róla írottak költőien kiszínezettek.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás

Az én gondolkodásomban kérdésekre adott válaszokhoz nem szükséges egy transzcendentális lénynek a megfogalmazása. Nyugodtan gondolkodom tovább akkor, amikor bizonyos kérdésre nem találok választ, de odáig soha nem fogok eljutni, mert én magam szégyellném, ha azt a választ kellene adnom egy kérdésre, hogy ez azért van így, mert a Jóisten így akarta. Itt nem lehet megállni. Ez megállítaná az emberiség kultúráját, megállítaná kíváncsiságát, és akkor megszűnne emberiségnek lenni.

pont 0 kedvenc 0 hozzászólás